Soru

Kişi Vacip Kurbanını Başkası Niyetine Kesebilir mi?

Erkek vacip olan kurbanını kendi eşinin niyetine kestirirse o kurban geçerli olur mu?

Tarih: 3.06.2024 17:20:20

Cevap

İbadetlerde yükümlülük ve bu yükümlülüğün bir neticesi olan ceza ve mükâfat bireyseldir. İslâm’a göre aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Yani ailenin her bir ferdinin kendisine ait malı olabilir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır. Aile fertlerinden bu şartları taşıyanlar, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi Kurban Bayramı’nda da Hanefîler'e göre kurban kesmekle yükümlüdürler.[1]
Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur[2]. Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur. (D.İ.Y.K)

Dolayısıyla Hanefî mezhebine göre erkeğin mülkiyetinde nisab miktarı kadar malı varsa erkek kurbanı kesmekle mükelleftir. Eğer kadının mülkiyetinde nisab miktarı kadar malı varsa kadın kurbanı kesmekle mükelleftir. Eğer ikisinin de şahsî mülkiyeti nisab miktarı kadarsa kurban kesmek ikisine de vaciptir. Eğer mallar ortaksa bu defa mülk taksimatı yapılır, ortaya çıkan miktara göre kurban kesmek vucubiyyeti değerlendirilir.


[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/312-316

[2] Nevevî, el-Mecmû‘, 8/384; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 6/123


Yorum Yap

Yorumlar