Soru

Kur'anın Kerameti Ne demek?

Risale-i Nur'da çok yerlerde geçen, keramet-i Kur'aniye" tabirinden ne anlamak gerekir?

Tarih: 8.10.2010 12:00:06
Okunma: 4253

Cevap

Keramet, Allah'ın bir lütfu olarak meydana gelen harikulade hallere denir.

Kur'an'ın kerameti ise, Kur'an'a hizmet edilmesinin bereketiyle hasıl olan harikalıklara denir.

Yani Allahu Teala Hazretleri'nin, Kur'an'a yapılan bir hizmetin O'nun katındaki makbuliyetine ve rızası dairesinde olduğuna bir işaret olmak ve o hizmeti yapanlara rahmetiyle destek olmak üzere beklenmedik yardımlarda bulunmasıdır.

 

Bediüzzaman Hazretleri'nin Risalelerdeki kullandığı yerlere dikkat ettiğimizde bu mana ile kullandığını anlıyoruz. Çünkü Risale-i Nur manevî bir Kur'an tefsiri olup Kur'an hakikatlerini tefsir, izah ve isbat ederek bu asırda büyük bir Kur'an hizmeti yapmaktadır.

Risale-i Nur'la Kur'an'a yapılan hizmetlerin Allah katında makbul olduğunun alametleri olarak bazı harika yardımlara Nur talebeleri mazhar olmuşlardır. Bunların herbirisi Allah'ın birer ikramı ve Kur'an'ın bir kerametidir.

 

Risalelerde bu manayı destekleyen yerlerden bazıları:

"Sözler'in (Risalelerin) te'lifi vasıtasıyla Kur'ana hizmetimize bir mükâfat-ı âcile ve bir vasıta-i teşvik olan inayat-ı Rabbaniye (ilâhi yardımlar), bir muvaffakıyettir (başarılı kılınmaktır). Muvaffakıyet ise, izhar edilir (gösterilir).

Muvaffakıyetten geçse; olsa olsa bir ikram-ı İlahî olur. İkram-ı İlahî ise, izharı bir şükr-ü manevîdir.

Ondan dahi geçse, olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur'aniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı, zararsızdır.

Eğer âdi (bilinen, sıradan) keramatın fevkıne (üstüne) çıksa, o vakit olsa olsa Kur'anın i'caz-ı manevîsinin şu'leleri (manasındaki mucizeliklerinin parıltıları) olur.

Madem i'caz (mucize) izhar edilir, elbette i'caza yardım edenin (Kur'an'ın mucize olduğunun anlaşılmasına yardımcı olan harika olaylar) dahi izharı i'caz hesabına geçer; hiç medar-ı fahr u gurur (gururlanmaya sebeb) olamaz, belki medar-ı hamd ü şükrandır." (28. Mektub, 7. Risale)

"Şevki kıracak çok esbab (sebebler) varken, bunların (talebelerinin) fütursuz (usanmadan), kemal-i şevk ve gayretle bu hizmetleri, doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir (açık) bir inayet-i İlahiyedir." (28. Mektub, 7. Risale)

 

"Hususan Sözler'in ve risalelerin neşrinde ve tashihatında ve yerlerine yerleştirmekte ve tesvid ve tebyizinde (karalama ve temize çakilmesinde), fevkalme'mul (umulmadık) kerametkârane bir teshilâta  (kolaylıklara) mazhar oluyoruz. Keramet-i Kur'aniye olduğuna şübhemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir. (28. Mektub, 7. Risale)


Yorum Yap

Yorumlar