Soru

Kur'an Ayetlerinin Sayısı

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var deniliyor.Oysa Kur'anın fihristinden bakıldığında 113 adet Besmele-i şerifi dahil edersek (Tevbe suresi besmelesiz başladığı için sayılmadı) 6250 ediyor. Bu duruma bir izah getiremediğimden sizlerin bilgisine başvurmayı ihtiyaç hissettim.

Tarih: 8.01.2009 00:00:00
Okunma: 5419

Cevap

Evvela şunu söyleyelim ki; Kur’an peygamberimize indiği şekliyle eksiksiz olarak bize kadar intikal etmiştir. Peygamberimiz asv kendisine nazil olan sure ve ayetleri hemen yazdırıyor ve ezberlettiriyordu. Fakat bu yazılan sureler dağınık bir haldeydi. Hz. Ebu Bekir zamanında bu dağınık olan yazılı metinler bir araya getirilerek Kur’an bir kitap haline getirildi. Hz. Osman döneminde ise Kur’an nüshaları çoğaltıldı ve İslam beldelerine dağıtıldı. Daha sonra Hz. Osmanın yazdırdığı bu ana nüshalardan çokça Kuran nüshaları yazıldı ve İslam aleminin her tarafına yayıldı. O zamandan bu güne hiçbir kelimesinde değişiklik olmadan Kur’an bize kadar geldi.

Kuran’ın bütününde eksiklik olmadığında İslam alimleri ittifak etmekle beraber, ayetlerin sayısında (ayetleri numaralandırmada) ihtilaf etmişlerdir. 6666 rakamı halk arasında meşhur olan görüştür. Bu ihtilafda ayetleri tesbit etmede değişik kriterlerin kullanılmasından kaynaklanmıştır.Şöyle ki:

Bir ölçüm yapacaksanız, değişik ölçü birimleri kullandığınız da aynı konuda değişik rakamlara ulaşırsınız. Örneğin sıcaklık ölçecekseniz bunu santigratla farklı, fahrenheitla farklı bulursunuz. Mesafe ölçecekseniz kilometre ile ayrı, mil ile ayrı rakamlara ulaşacaksınız.

Kur’an ayetleri hakkında alimlerin değişik rakamlar söylemesi de bu tarz bir ihtilaftır.

Şamil İslam Ansiklopedisinde bu konu şöyle anlatılır:

“Peygamber (s.a.s.) öğretme gayesiyle sahabeye Kur'an okurken ayet başlarında, buranın durak olduğunu hissettirecek kadar duruyor, fakat mana tamam olmadığı için peşinden diğer ayete geçiyordu. Bu okumayı işitenlerden bir kısmı, Peygamber'in okuyuşunda ara verdiği kısmı bir ayet olarak benimsiyor; diğerleri ise, mana tamam olana kadar devam eden lâfızları bir ayet sayıyordu. Ayrıca Kûfeli âlimler, bazı surelerin başında bulunan harfleri ayet olarak kabul ettikleri hâlde diğerleri kabul etmiyorlardı. Sure başlarındaki yüzonüç "besmele"nin ayet olup olmaması hakkında mezheb imamları arasında ihtilaf vardır. İmam Şafiî ve İmam Hanefi, bu "besmele"lerin ayet olduğunu söylerken; İmam Mâlik, bunların ayet olmadığı kanaatindedir. Neml suresinde geçen "besmele" ise, kesinlikle Kur'an'dan bir ayettir. Cebrail (a.s.) Hz. Peygamber'e (s.a.s.) vahyi getirdiğinde, o anda inmiş olan ayetlerin hangi sureye ait olduğunu ve hangi ayetten sonra yazılacağını da söylüyordu. Hz. Peygamber de (s.a.s.) ayetleri, geldiği şekliyle vahiy kâtiplerine yazdırıyordu.

Kur'an'ı Kerîm'deki ayetlerin sayısı; Basra, Kûfe, Mekke ve Medine bilginlerine göre farklıdır:

Medineliler'e göre: Kıraat imamlarından İmam Nâfi'ye göre: altıbinikiyüzonyedi: Şeybe İbn Nisah'a göre: altıbinikiyüzondört; Ebu Ca'fer'e göre altıbinikiyüzon'dur.

Mekkeliler'e göre: altıbinikiyüzyirmi;

Kûfeliler'e göre; altıbinikiyüzotuzaltı;

Basralılar'a göre de altıbinikiyüzbeş'tir.

Zemahşerî'ye göre ise altıbinaltıyüzaltmışaltı ayettir. (Şamil İslam Ansiklopedisi. Ayet maddesi.)”

Ebulleys Semerkandi "Tenbihül Gafilin, Bostanül Arifin" adlı kitabında genel görüşe göre ayetlerin sayısının "6666" olduğunu söyler.

Bediüzzaman Hazretleri de Kur’an’ın aslen 6666 ayet olduğuna şöyle işaret eder: “Âyet-i Kur'âniyenin adedi altı bin altı yüz altmış altı (6666) olmakla envar-ı Kur'âniye ve hakikat-i Furkaniye eyyam-ı şer'iye ile altı bin altıyüz altmış altı (6666) sene kadar küre-i arzda hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair…”


Yorum Yap

Yorumlar