Soru

Kıyamet Alametleri

Kıyamet alametleri nelerdir?

Tarih: 24.10.2009 00:00:00
Okunma: 8781

Cevap

Kıyametin büyük ve küçü alametleri vardır. Hadislerde geçen on büyük alamet, Kurtubî Tefsirinde şöyle bildirilmiştir:

1- Mehdî gelecektir.

2- Deccâl gelecektir.

3- Hz. Îsâ gökten inecektir.

“Elbette o (Hz. Îsâ), Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.” (Zuhruf 61)

4- Dâbbet-ül-arz adında bir hayvan çıkacak. Kur’an’da bu şöyle bildirilir:

“O (azab) söz(ü) başlarına geldiği (kıyâmet yaklaştığı) zaman ise, onlara yerden bir dâbbe (hareketli bir canlı) çıkarırız; (o,) gerçekten insanların âyetlerimize kat‘î olarak inanmıyor olduklarını ken¬di-lerine söyler.” (Neml, 82)

Hadîs-i şerîfte ise şöyle tarif edilmiştir:

“Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur.” (F. Fevâid)

5- Ye'cüc ve me'cüc çıkacaktır.

“Nihâyet Ye’cüc ve Me’cüc’ün (seddi) açıldığı ve onların her tepeden akın etmekte olduğu ve gerçek va‘d (olan kıyâmet)in yaklaştığı zaman bir de bakar¬sın ki, inkâr edenlerin gözleri (dehşetten) donuk¬tur. “Eyvah bize! Hakīkaten bundan gaf¬let içindeydik, (biz) bil‘akis (nefsimize) zulmeden kimseler imişiz!” (derler). (Enbiyâ 96)

6- Yeri göğü kaplayan bir duman çıkacaktır.

“O hâlde, göğün insanları bürüyecek apaçık bir duhân (bir duman) getireceği günü gözetle! Bu (pek) elemli bir azabdır.” (Duhan, 10-11)

7- Güneş batıdan doğacaktır.

Hadîs-i şerîfte: “Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.” (Müslim)

8- Büyük bir ateş çıkacaktır.

Hadîs-i şerîf: “Hicâzdan çıkan ateş, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır.” (Müslim)

9- Doğu, Batı ve Arabistan'da ay tutulacak ve yer batması olacak. (Bostanu’l Arifin)

10- Kâ'be yıkılacaktır. (T.Kurtûbî)

Hadislerde bildirilen pek çok küçük alametlerden bazıları şunlardır:

"Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: "Herhalde savaşı ben kazanacağım" der."

Buhari, Fiten 24; Müslim, Fiten 29; Ebu Davud, Melahim 13; Tirmizi, Cennet 26.

"Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur." Tirmizi, Zühd 24.

"Allah Teala hazretleri ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen'den gönderir. Bu rüzgar, kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder." Müslim, İman 185.

"Kıyamet sadece şerir insanların üzerine kopacaktır!" buyurdular.” Müslim, Fiten 131

"Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığın parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." Tirmizi, Fiten 30

"Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: "Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!" diyecek." Buhari, Cihad 94; Müslim, Fiten 79; Tirmizi, Fiten 56.

"İnsanların dünyaca en bahtiyarını adi oğlu adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz." Tirmizi, Fiten 37.

“Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz”. Deylemi

“Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz.” (Harâiti)

“(Deprem, fitne, öldürmeler artmadıkça, kıyamet kopmaz.” (Buhari)

“Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Deylemi)

“Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Tirmizi)

"İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar." [Ebu Davud]

"Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak." (İ. Ahmed)

“Dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.” [Hakim]

“Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak.” (Hâkim)

“Kötü kadınlar, çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek.” (Beyhaki)

“Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak.” (Beyheki)

“İşler, ehli olmayana verilecek.” (Buhari)

“Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!” (Tirmizi)

“Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak.” (Hâkim)

“Tahiyyetü’l-mescid namazı kılınmaz olur.” (Taberani)

“İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır.” (İbni Mace)

“Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler.” (Deylemi)

“İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helalini, haramını düşünmeyecekler.” (R.Nasıhin)

“Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.” (Deylemi)

“İzinsiz ticaret yapılmaz.” (Müslim)

“Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz.” (Tirmizi)

“Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder.” (İmam Ahmed, Taberani)

“Kıyamet Cuma günü kopacaktır.” (Buhari)

Hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir:

1- Emanete riayet kalkar.

2- Veled-i zina çoğalır.

3- İçki çok içilir.

4- Zekat verilmez.

5- Hanıma uyup, anneye isyan edilir.

6- Erkekler ipek giyer.

7- Zararından korunmak için insanlara dalkavukluk edilir.

8- Gençler fasık olur.

9- Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.

10- Tefecilik, faiz aşikâre olur.

11- (Bazı) Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.

12- İslam’a uymak ayıp sayılır.

13- Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.

14- İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.

15- Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir.

16- Cihad terk edilir.

17- Bid'atler yayılır.

18- Günaha teşvik artar.

19- İyiliğe mani olunur.

20- Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.

22- Komşuluk kötüleşir.

23- Camilerde Kur'an-ı kerim teganni ile okunur.

24- Aşağı kimseler söz sahibi olur.

25- Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.

26- Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.

27- Anarşi çoğalır.

28- Adam öldürmek çoğalır.

29- Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.

30- Cansızlar da konuşur. (Radyo-Teyp-Tv)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar