Soru

İşrakiyyun

İşrakiyyun hukemasına misaller verir misiniz? İbni Sina ve Farabi meşaiyyun fırkasına dahil oluyorlar mı?

Tarih: 13.04.2009 00:00:00
Okunma: 5016

Cevap

Meşşâyyun, yürüyenler demektir. Derslerini yürüyerek veren Aristo’nun felsefe ekolüne atfen, bu isim verilmiştir. İslam dünyasında Aristo ve onun hocası olan Platon’un görüşlerinden etkilenen, Kindi, Farabi, İbn Sina, ve İbn Rüşt’ün düşüncelerinden oluşan bir felsefe cereyanıdır.

İslam filozofları Meşşaiyyun ve İşrakiyyun olmak üzere iki kısma ayrılır. Meşşaiyyun Aristo felsefesini benimseyip İslamiyet’le bağdaştırmaya çalışanlardır. Fakat bu bağdaştırmada bu günkü modernist İslamcıların batı felsefesini esas yapıp İslam’ı yorumladıkları gibi Aristo felsefesini esas yapmışlardır. İmam gazali Tehafüt adlı kitabını bunları reddetmek için kaleme almıştır.

İşrakiyyun felsefesinin kurucusu Şihabeddin Sühreverdîdir. İdam edildiği için el- maktûl olarak isimlendirilir. Bu zatın muasırı ve adaşı olan, Sühereverdiye tarikatinin kurucusu Şihabeddin Ömer Sühreverdi ile karıştırmamak gerekir. Birincisi İslam filozoflarından iken, ikincisi İslam tarihinin en büyük evliyalarındandır ve meşhur tasavvuf kitabı, ‘Avarifül Mearifin’ yazarıdır.

Kayıtlarda Sühreverdi dışında ismi geçen İşrakiyeci filozoflar, pek tanınmış isimler olmadığından buraya almaya lüzum görmedik.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar