Soru

Hz Adem'e İnen Sahifeler Hangi Dilde İdi? Yazının Kaynağı Ne Zamana Dayanmaktadır?

Bizlere her yerde yazının eskiden olmadığını söylediler ve öğrettiler. Ama Allah Hz Adem'e suhuf göndermiş. Peki o hangi lisanda idi? 

Tarih: 13.09.2023 00:13:58
Okunma: 363

Cevap

Hz. Âdem’in dili İslâmî telakkiye göre Arapça, yahudi ve hıristiyanlara göre ise Ârâmîce idi. Cennette Arapça, yeryüzüne inince de Süryânîce konuştuğu, on iki yazı çeşidi ile 700 dil bildiği de öne sürülmüştür.[1]  

İslâm âlimlerine göre yazı, Hz. Âdem’den beri vardır. Yüce Allah Hz. Âdem’e isimlerin yanı sıra harfleri de öğretmiştir. [2]

Ebû Zer’e (ö. 32/653) nispet edilen bir rivayete göre yazı, ilk defa Yüce Allah tarafından öğretilmiş olup Arap harfleriyle yazılmıştır.[3] Bu görüşe göre yazı ilk insandan beri mevcuttur. Bir hadise göre Hz. Âdem’e; 50; Hz. Şît’e; 30; Hz. İdrîs’e ve Hz. İbrâhim’e 10’ar sahîfe indirilmiştir.[4] Konuyla alakalı bir başka hadiste ise 104 ilahî kitaptan bahsedilir.[5]

Modern ve çağdaş bilim, belli ölçüde yazıyı Sümerlere dayandırsa da yazının nasıl geliştiği konusunda hâlâ kesin bir şey söyleyememektedir. Modern bilim, tahmini olarak yazının kökenini mağara resimleri ile Mısır hiyerogliflerine dayandırmaya çalışmaktadır.[6]

Örneğin modern bilim metodu genellikle pozitivizme dayandığı için ya somut delil aramakta ya da sadece bulduğu kitabelere göre hareket etmektedir. Mesela Himyerî yazısına ait en eski belgeyi sadece miladî dönemlerle sınırlandırmaktadır. Ancak Kur’ân’a bakıldığında bunun çok çok öncesi de vardır.[7]

Modern bilime göre insanoğlu kendisi tarihsel süreç içerisinde evrimleştiği gibi yazısı da evrimleşmiştir. İslâm'a göre ise Hz. Âdem’in doğrudan yaratılması gibi yazı da insanoğluna doğrudan harfli ve alfabeli olarak verilmiştir.

Modern bilim yazınının icadı konusunda çok tenkide uğramış, bir çok tutarsızlıklar kendisinde barındırdığı için sıkça eleştirilmiştir. [8]


[1] Süleyman Hayri Bolay, “Adem”, DİA, İstanbul 1988, c.1, s. 358-363

[2] Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-A‘şâ fî ṣınaati’l-inşâ, 3/7; Muhammed Cehşiyârî, el-Vüzerâ ve’l-küttâb (Kahire: Mustafa el-Bâbî elHalebî, 1980), 2; Kahraman, Ferruh. “Yazının İcadı ve Kur’ân’da Yazı ile İlgili Kelimelerin Tahlili”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/1 (Mart 2021), 11-36

[3] Ebu’l-Abbâs el-Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-A‘şâ fî ṣınaati’l-inşâ (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1407/1987), 3/7.

[4] Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 31/137; Mâverdî, Tefsîru Mâverdî, 6/256; Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, 8/489; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, 15/141-142.

[5] Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, 8/489.

[6] Hüseyin Sabri Alanyalı, Kültür Tarihi (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2014), 26.

[7] en-Neml 27/30.

[8] Eleştiriler ve tutarsızlıklar için; Kahraman, Ferruh. “Yazının İcadı ve Kur’ân’da Yazı ile İlgili Kelimelerin Tahlili”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/1 (Mart 2021), 11-36


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar