Soru

Hanımların Girdiği Riyakarlık

Hanımlar rehberinin beşinci sayfasında geçen ''Fakat maatteessüf biçare mübarek taife-i nisaiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, zaafiyetten ve aczden gelen başka bir nevde riyakarlığa giriyorlar''

Cümlesini izah eder misiniz? ''Başka bir tarzda'' dan kasıt nedir? Hanımların girmiş oldukları riyakarlık ne demektir?

Tarih: 9.04.2011 20:03:15
Okunma: 1740

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlık­larını hiç­bir ücret ve hiçbir mukābele istemeyerek, hiçbir fâide-i şahsiye, hiçbir gösteriş ma‘nâsı olmayarak ruhunu fedâ ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numûnesini taşıyan bir tavuğun, yavrusunu kurtarmak için arslana saldırması ve ruhunu fedâ etmesi isbat ediyor.Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a‘mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzûmlu esas, ihlâstır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakîkî ihlâs bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübârek tâifede inkişâfa başlasa, dâire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medâr olur. Halbuki er­keklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor. Belki, yüz cihette mukābele istiyorlar. Hiç olmazsa, şân ve şeref istiyorlar. Fakat maatteessüf bîçâre mübârek tâife-i nisâiye, zâlim erkeklerinin şerlerinden ve tahak­kümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, za‘fiyetten ve aczden gelen başka bir nev‘de riyâkârlığa giriyorlar." (Hanımlar Rehberi)

Burada zalim erkekler tabiri ile bütün erkeklerin zalim olduğu kastedilmiyor. Erkeklerin zalim olanları kastediliyor.

Kadınlar şefkat kahramanıdırlar ve onların bu şefkatlerinde açık bir şekilde ihlas ve fedakarlık öne çıkar. Bu hal onlarda fıtri olarak bulunur ki bu İslami terbiye ve salih amelde en kıymetli ve lüzumlu bir esastır.

Fakat kocaları zalim olan kadınlar, zayıf ve güçsüz oldukları için onların şerlerinden kendini korumak için kocasına suni ve yapmacık davranır, şirin ve zayıf görünmeye çalışırlar. Bir nevi riyakarlık yaparlar. Fıtri hallerini kaybederler. 

Şimdi bu meseleyi Hanımlar Rehberinde geçtiği yer ile şu izahlar ışığında değerlendirdiğimizde şu neticeye varıyoruz.

Kadınlar bu riyakarlığa ve suniliğe alışırsa fıtri halleri bozulur ve ihlasları azalır. Fedakarlık yerine gösterişe alışırlar. Böylece gelecek nesli yetiştirecek olan anneler fıtri hallerini ve ihlasını kaybederlerse onları iyi yetiştiremeyeceklerinden korkulur. Bu hal yayılırsa terbiye-i islamiyeye ve amal-i uhreviye zararına olur.

Üstadımız özellikle bu noktaya dikkat çekmek istemektedir.

 

 


Yorum Yap

Yorumlar