Soru

Haç Satışı

Hristiyanlara ve gayri müslimlere ait sembollerin satışı caiz midir?

Tarih: 25.08.2021 13:33:28
Okunma: 1352

Cevap

“Haç, Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini simgeleyen dini bir sembol olarak görülmüştür.[1] Zira Hıristiyanlıkta haç, oğul tanrıyı temsil eden ve aynı zamanda insanları kutsamada kullanılan bir put olarak da telakki edilmektedir.[2]

Bu bakımdan fıkıh âlimleri, Hıristiyanlığın sembolü olan haçı, Müslümanlar açısından alım satıma konu olabilecek (mütekavvim) yani sağlam bir mal olarak görmemişlerdir.[3]

Buradan hareketle İslâm âlimleri, Müslümanların haç gibi, gayrimüslimlere ait dini sembolleri alıp satmalarını caiz görmedikleri gibi, bu sembollerin üretimini yapıp gayrimüslimlere pazarlamalarının da meşru olmadığını ifade etmişlerdir.[4]

"Bu itibarla bir Müslümanın haç üretmesi, satın alması ve Müslümanlara veya gayrimüslimlere satması caiz değildir." (Din İşleri Yüksek Kurulu)

 


[1] Buhârî, Libâs, 90; Buyû’, 102; Müslim, İman, 71

[2] Mahmut H. Şakiroğlu, “Haç” DİA, XIV, 522-524

[3] İbn Nüceym, el-Bahr, V, 59; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 208; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 427

[4] Şâfiî, el-Ümm, V, 508; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc,  IV, 341; Mevvâk, et-Tâc, IV, 319; İbnü’l-Kayyım, Zâdü’l-me‘âd, V, 675; el-Mevsûatü’l-Fıkhiyyetü’l-Kuveytiyye, “Taslîb”, XII, 91-92


Yorum Yap

Yorumlar