Soru

Gayb ve Şehadet Alemi

"Ve şu âlem-i gayb ve şehâdet kitabının müfessiri" ne demek, izah eder misiniz?

Tarih: 11.11.2020 01:48:09
Okunma: 4356

Cevap

Cenab-ı Hak; görüneniyle, görünmeyeniyle bu âlemi gayet mükemmel bir kitap suretinde yaratmıştır. Onu hakkıyla açıklayıp tefsir eden müfessir ise Kur’an-ı Kerim olmuştur.

Görünen ve Görünmeyen Âlem Kitabının Açıklayıcısı KUR’AN’dır.

Âlem, “alâmet ve nişan koymak” mânasındaki “alem” veya “bilmek” anlamındaki “ilm” kökünden türetilmiş olup “Yaratıcının varlığına alâmet teşkil eden, onun mevcudiyetinin bilinmesini sağlayan mahlûkâtın tamamı, yaratılmışların her bir sınıfı gibi” manalara gelir.

Kısacası Cenâb-ı Hakk'ın dışında kalan ve yeryüzü ile gökyüzündeki maddî, manevî bütün eşya ve varlıklar âlem oluşturmaktadır. Cinler âlemi, ins âlemi, ruhlar âlemi, hayvanlar âlemi, melekler âlemi... gibi. Bütün bunlar yani kâinat, kendisinden başka bir varlığın mevcut olduğuna tanıktır. Bunlar Allah'ın varlığının en büyük delili ve alâmeti olduğundan dolayı âlem adını almıştır. Kur'an "Âlemlerin Rabbi" derken, kâinattaki bütün varlıklar ve sınıflar olan "Âlemîn'i kasdetmektedir. (Şamil İslam Ansiklopedisi, Âlem md.)

İslam bilginleri âlemi şehâdet ve gayb, halk (madde) ve emir (ruhlar), mülk ve melekût biçiminde değişik sınıflandırmalara tâbi’ tutmuşlardır. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen alana gayb âlemi (âlemü’l-gayb), bu vasıtalarla bilgi edinilen alana da şehâdet âlemi ( âlemü’ş-şehâde) denilmiştir.( Bekir Topaloğlu, Kelâm Terimleri Sözlüğü, Âlem mad.)

İşte Kur’ân-ı Kerim hem şehadet âlemini hem de gayb âlemini bizlere anlatan, göremediklerimizi bizlere gösteren, akıl gözümüzü açarak ve ruhumuzu aydınlatarak bu alemleri birer kitap gibi mütalaa ettirip, o kitapları bizlere ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir müfessirdir.

Kur’ân gözümüzle gördüğümüz şehâdet âleminin ihtiva ettiği bütün varlıkları, yıldızları, dağları, denizleri, bitki ve hayvanları- tefsir ederek (açıklayarak) Allah’ı tanımamıza vesile olur.

Keza gözümüzle göremediğimiz gayb âlemindeki ruhları, melekleri, cinleri, şeytanları, kabri, hesabı, mizanı, cennet ve cehennemi de bize öğretir.

Kur’ân-ı Hakîm’in açıklayıcı olduğuna dair Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmaktadır:

• “And olsun ki, (biz) size açıklayıcı âyetler… indirdik.”(Nur,34)

Allah, bizim göremediğimiz ve bilemediğimiz mahlukâtın gizli hallerini açıkladığına dair bir ayette şöyledir:

• “Görmedin mi, şübhesiz Allah (O Rabbinizdir ki), göklerde olan ve yerde bulunan herkes, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, (yeryüzünde) hareketli olan (bütün) canlılar ile insanlardan birçoğu O’na secde eder.”(Hacc,18)


Yorum Yap

Yorumlar