Soru

Kudüs-Mescid-i Aksa-Filistin

Filistin ve Kudüs konusunu detaylıca anlatabilir misiniz? Arkadaş çevremde çok farklı konuşmalar oluyor. Bu meselede yanlış düşünen arkadaşlarıma önceden davrandığım gibi samimi mi davranmalıyım yoksa aramıza mesafe mi koymalıyım? 

Tarih: 12.10.2023 14:31:20
Okunma: 1671

Cevap

Öncelikle ifade etmek isteriz ki kesinlikle arkadaşlığınızın bozulmasına değil onlara doğruyu anlatarak fikirlerinin düzelmesine, lütufla ıslahlarına çalışarak arkadaşlığınızın devam etmesine gayret gösteriniz. Onlara Cenab-ı Hak’kın şu ayetini hatırlatınız; “وَلَا تَرْكَـنُٓوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَٓاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ”(Zulmedenlere de meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur! Hem sizin, Allah'dan başka hiçbir dostunuz yoktur; sonra size yardım edilmez.)[1] Bediüzzaman Hazretleri bu ayetten istifade ederek şöyle demektedir;

“*وَلَا تَرْكَنُوا اِلَي الَّذٰينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [Zulmedenlere de meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur!] âyet-i kerîmesi fermânıyla; zulme, değil yalnız âlet olanı ve tarafdar olanı, belki ednâ (çok az) bir meyledenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdîd ediyor. Çünki rızâ-yı küfür (küfre râzı olmak), küfür olduğu gibi, zulme rızâ da zulümdür.” [2]

Filistin ve İsrail olaylarının ayrıntılı detayları yakın tarih kitaplarında ve internet ortamlarında kolaylıkla bulunduğundan bizler sizleri oralara havale edip İslâmiyet açısından ve Müslümanların nazarında Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın faziletine dair bazı bilgiler verelim.

Filistin toprakları ve Filistin sınırları içerisinde bulunan Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok ehemmiyetlidir ve kutsaldır. Cenab-ı Hak İsra suresinde; "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." [3] buyurarak Mescid-i Aksa'yı ve etrafını mübarek kıldığını bizzat Kur'ân’da ifade etmiştir.

İslâm âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de Mescidü’l-Aksa adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Filistin’de bulunan Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.[4]

Bir hadise göre ise burası, Mescid-i Harâm’dan sonra içinde insanların Allah’a ibadet etmeleri amacıyla yapılan en eski ikinci mâbeddir. Buna göre Ebû Zerr’den (r.a.) rivayet edilmiştir ki; “Ben: Yâ Resûlallah! Yeryüzünde ilk kurulan mescit hangisidir?” dedim. O: “Mescid-i Haram’dır” buyurdular. “Sonra hangisidir?” dedim. O: “Mescid-i Aksâ’dır” buyurdular. “Bunların arasında ne kadar zaman vardır?” dedim. “Kırk sene” dedi.”[5]

Mescid-i Aksa Resûl-i Ekrem’in (s.a.v) Mi’rac’a yükseldiği ve yükselmeden önce içlerinde Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’nın da bulunduğu peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığı yerdir.[6]

Ayrıca Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Berâ b. Âzib (r.a.) aktardığına göre; “Resûlullah Medîne’ye geldikten sonra on altı ve on yedi ay kadar Beyt-i Makdis’e doğru namaz kılmıştır.[7]

Sevgili Peygamberimiz başka bir hadiste de “(Namaz kılıp daha fazla sevap almak için) Ancak şu üç mescide yolculuk yapılabilir: Benim bu mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksâ’ya.”[8] buyurarak Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram’ın yanında zikrederek onun büyüklüğüne ve kutsallığına işaret etmiştir.

Bütün bu ayetlerden ve hadislerden anlaşılacağı üzere Mescid-i Aksa ve Kudüs davası bizim için alelade herhangi bir mesele değildir.  Hz. Peygamber (s.a.v) “Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin..” buyurmuştur.[9]

Burada zeytinyağı bir sembol­dür. Yapılması istenen ise Ku­düs’e ve Mescid-i Aksa’ya önem verilmesi, oranın Hz. İbrahim (as)’ın Hanif dininin gerçek sahipleri olan mü'minlerin eline geçmesi için çalışılması ve o kutsal mekânların tevhid dinine uygun kimliğinin korunması amacıyla yapılan çalışmalara herhangi bir şekilde destek olunmasıdır.

Bizler de zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize maddi-manevi destek olmalı, en azından arkalarında bir dua ordusu gibi bulunmalıyız.

يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين

Her tarafı silahla kuşatılmış İslâmiyet'in ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'nın en karîbüzzamanda açılmasını, hür ve serbest bir şekilde rükû, secde ve ibadet edilmesini ihsan eyle! Amin.

Ya Rabbi!

Resûl-i Ekrem (aleyhissalatu ve’s selam) Efendimizin mi'raçta bütün Enbiya-yı İ’zam ve Rusül’ü Kiram Hazaratına imamlık yaptığı âlî makam ve İslâmiyet'in ilk kıblesi olan mübarek Mescidi Aksa'ya nihayetsiz-sonsuz selam, ta’zim, hürmet ve muhabbetlerimizi takdim ediyoruz. Kabul buyur.

Ya Rabbi!

Filistin'de, Suriye’de, Myammar’da, Doğu Türkistan'da ve sair memleketlerde zalimlerin zulmü altında dua bekleyen Müslüman kardeşlerimize lütfundan, fazlından en yakın zamanda kurtuluşlar, ferahlıklar, özgürlükler ihsan eyle. Amin


[1] Hud, 113

[2] Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Altınbaşak Neşriyat, Isparta 2016, s.240

[3] İsrâ, 17/1

[4] Nevevî, Tehzîb, Beyrut 1996, c.3, s.327.

[5] Buhârî, “Enbiyâʾ”, 10, 40; Müslim, “Mesâcid”, 1, 2

[6] Müslim, “Îmân”, 259; İbn Hişâm, II, 37-38

[7] Tirmizî, Salat, 138

[8] Müslim, Hac, 511

[9] Ebu Davud, Kitâbu’s-Salât, 14


Yorum Yap

Yorumlar