Soru

Cennet'ten İnen Sekiz Çift Hayvan

Sekiz çift hayvanın Cennet'ten indiği rivayet ediliyor. Koyun, keçi, sığır ve deve, ilk akla gelenler. Diğer dördü hangileridir? Bunlara neden cennetten inme denilmiştir?

Tarih: 13.04.2010 22:47:56
Okunma: 11041

Cevap

Kur'an'da bu sekiz çift hayvanın indirildiği şu ayetle bildiriliyor:

"sizin için sağmal hayvanlardan (erkek ve dişi) sekiz eş (ni‘met olarak) indirdi." (Zümer, 6)

Bu sekiz çiftin ne olduğu ise diğer bir surede şöyle açıklanıyor:

"143-(Allah, erkek ve dişi olmak üzere) sekiz eş (yarattı)! Koyundan iki, keçiden iki!..." "144-Deveden de iki, sığırdan da iki..." (En'am, 143-144)

Görüldüğü gibi birinci ayetteki "sekiz çift" tabiriyle kasdolunan mana Türkçemiz açısından dört çift oluyor. Arab dilinde sekiz çift denilince, "toplam sekiz ferdden oluşan dört çift manası" kasdediliyor. Her dilin kendine göre bazı üslubları vardır. Çiftlerin sayıyla ifadesi noktasında iki dil arasındaki fark başka dört çift daha var zannına sebeb oluyor. Halbuki indirildiği bildirilen hayvanlar saydığınız dört çiftten ibarettir. 

Ayetin indirmekle neyi kasdettiğini Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklıyor:

"Sekiz nevi‘ (çeşit) hayvanât-ı mübâreke (bereketli hayvanlar) sizlere hazîne-i rahmetten (rahmet hazînesinden), güyâ Cennetten ni‘met olarak indirilmiş, gönderilmiştir.

Çünki o mübârek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün beşere (insanlara) ni‘met olduğundan, tüyünden bedevîlere (göçebelere) seyyar hâneler, elbiseler, etinden güzel yemekler, sütünden güzel lezîz taâmlar (lezzetli yemekler), derilerinden pabuçlar vesâire, hattâ gübreleri mezrûâtın (ekili olan şeylerin) erzâkı (rızıkları) ve insanların mahrûkātı (yakacakları) hükmünde olup, güyâ o mübârek hayvanlar tecessüm etmiş (cisimleşmiş) ayn-ı ni‘met ve rahmet olmuşlar.

Onun içindir ki, yağmura rahmet nâmı (adı)  verildiği gibi, bu mübârek hayvanlara da en‘âm (ni‘metler) nâmı verilmiş.” (28. Lem‘a)

Görüldüğü gibi ayetin "indirmekten" muradı, bizzat cennetten indirmek değil, Allah'ın yüksek merhametinden insanlığın istifadesine sunmaktır. Merhamet etmek manen muhtac olmaktan yüksek  bir mertebe olduğundan, "merhametin yüksek katından manen insanlığın ihtiyacı katına indirilmiştir" manasındadır.

Hem, bu hayvanlar o kadar faydalıdırlar ki, sanki cennetin hayvanları iken oradan insanlığın yardımına koşmak için indirilmişler gibidir.

Yani indirdik tabiri ile bir mecaz yapılmıştır. Yoksa onlar da insanlar ve diğer hayvanlar gibi dünyada yaratılmışlardır.

Kur'an-ı Kerim, Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle "Edebiyatın mucize-i kübrasıdır (en büyük mucizesidir)". Bu sebeble Kur'an'da, mecaz, teşbih, istiare gibi edebî zevk kaynağı olan sanatlı ifadeler vardır. Bu da onlardan biridir.


Yorum Yap

Yorumlar

Allah razı olsun...
Gönderen: YUSUF ÖZTÜRK
Tarih: 21.11.2010 23:24:55