Soru

Bu Zamana Dair Sorular

1- İslam tevhid iken niçin tarikat ve cemaatler tefriktir?

2- İslam’a bunca saldırı var iken niçin meşrep taassubu ile tarikat ve cemaatler tevhid olmazlar?

3- Modernizmin hızla erozyona uğrattığı Müslümanlar için zamana cevap verecek içtihatlar niçin ortaya konulmaz?

Tarih: 26.02.2018 10:31:32
Okunma: 3725

Cevap

Öncelikle Allah rızasını esas maksat yapan Tarikatler ve Cemaatler ayrı ayrı olmakla beraber asıl gayeleri de İslam Ümmetini tekrar biraraya getirmektir. Yani tefrik değil tevhid için çalışırlar. Zaten hak olan bir mesleğe sahip bu gruplar temel esaslarda birlik içerisindedir. Hepsi Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatırlar ve bu emir ve yasakların insanlarda yerleşmesi için gayret ederler. Dolayısıyla Hak olan Tarikat ve Cemaatler İslam ümmetini ayırmadı bilakis birleşmelerine vesile oldular. Zamanı gelince tevhid oluyorlar ve olacaklar inşallah.

Ayrıca; şöyle sual edilse;

Kur'an ve peygamber bir olduğu halde neden bir çok tarikat var?

Bu soruya “ne mahzuru var” diye cevap versek her halde yanlış olmaz. Çünkü tarikatler İslam’a hizmet eden ve kâmil müminler yetiştiren okullardır. 

Meselâ memleketimizde kaç çeşit lise var. Düz lise, Anadolu, fen, sosyal, meslek, ticaret, imam hatip vs… Fakat hepsi de milli eğitime bağlı ve onun kuralları çerçevesinde çalışıyorlar. Genç nesiller kabiliyetlerine göre eğitim almak için farklı liselere gidebiliyorlar. Önemli olan temel eğitimlerinin bazı ortak özellikleri taşıyor olmasıdır.

Üstad Bediüzzaman, Sözler Kitabında, “Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak (ulaşacak) tarîkler (yollar) pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'andan alınmıştır.” Diyerek tarikatların asıllarının Kur’an’a dayandığına ifade etmiştir.

Önemli olan tarikatların çok olması değil, Kur’an ve sünnete ne ölçüde uyduklarıdır. Kuralları Kur’an’a dayandıktan ve uygulama ile kurallar arasında tutarsızlık bulunmadıktan sonra hiç problem değildir.

Tarikatların tarih boyunca çok mühim hizmetleri olmuştur. Birisine Üstad Bediüzzaman şöyle işaret eder:

“Tarîkatın dinî ve uhrevî ve ruhanî çok mühim ve ulvî neticelerinden sarf-ı nazar (bir tarafa bırakalım), yalnız âlem-i İslâm içindeki kudsî bir rabıta (bağ) olan uhuvvetin (kardeşliğin) inkişafına (gelişmesine) ve inbisatına (yayılmasına) en birinci, tesirli (etkili) ve hararetli (sıcak) vasıta tarîkatlar olduğu gibi; âlem-i küfrün ve siyaset-i Hristiyaniyenin, nur-u İslâmiyeti söndürmek için müdhiş hücumlarına karşı dahi, üç mühim ve sarsılmaz kala-i İslâmiyeden bir kalesidir. Merkez-i Hilafet olan İstanbul'u beşyüz elli sene bütün âlem-i Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da beşyüz yerde fışkıran envâr-ı tevhid (tevhid zikrinin nurları) ve o merkez-i İslâmiyedeki ehl-i imanın mühim bir nokta-i istinadı (dayanma noktası), o büyük câmilerin arkalarındaki tekkelerde "Allah Allah!" diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri (iman kuvvetleri) ve marifet-i İlahiyeden (Allah’ı bilmekten) gelen bir muhabbet-i ruhanî (ruhlarındaki aşk) ile cûş u huruşlarıdır (coşup taşmalarıdır).” (Mektubat, 29. Mektub, 9. Kısım)

Ayrıca, bu tarikatların kurucularının, Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî, İmâm-ı Nakşibend, Mevlânâ-i Celâleddin-i Rûmî, Hacı Bayram-ı Velî (r. anhüm) gibi İslam tarihinin en büyük mânevî otoriteleri olduğunu da bilmek gerekir. Tâ ki o büyük zatların açtıkları bu İslâmî hizmet okulları hakkında şüphe ve su-i zan olmasın.

İctihad meselesine gelince; İmansızlık hastalığının olduğu veya imanda ciddi zaafların bulunduğu bu zamanda ictihadla modernizmin erozyonundan müslümanları kurtarmak etkili bir yol olmasa gerek. İbadetlerini aksatan hatta neredeyse hiç ibadet yap(a)mayan insanlara yapılacak en önemli hizmet İman Hizmetidir. Marifetullah ilminin anlatılması ve iman esaslarının yerleştirilmesi en önemli çalışmadır diye düşünüyoruz.

Geniş İzah İçin Bakınız:

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nura-gore-ittihad-i-islam

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/neden-bircok-tarikat-ve-mealler-var

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/ictihad-kapisi


Yorum Yap

Yorumlar