Soru

9. Şua Dokuz Makam

9. Şua'da : haşre ve ahirete dair 'bir mukaddime' ve 'dokuz makamdır'. denmiş. 'dokuz makam' telif edilmiş midir?

Tarih: 21.11.2020 22:13:05
Okunma: 1126

Cevap

Kıymetli kardeşimiz;

9. Şuâ’nın 9 Makamı telif edilmemiştir. Bu hususta Kastamonu Lahikası 266 ve 267. Sahifelerde geçen 128. Mektupta Bediüzzaman Hazretleri şöyle der;

‘’Elhâsıl: Risâle-i Nûr’da îmân-ı billâh ve îmân-ı bi'l-yevmi'l-âhiret olan iki kutb-u îmânî, tam birbirine müsâvî gelecek bir derecede isbat edilmiş. Yalnız bu kadar var ki, haşr-i cis­mânî kısmen sarîhan ve kısmen zımnî ve tebeî isbat edilmiş. Çünki bu âlem-i şehâdet, Sâni‘ini gayet sarîh ve zâhir gösteriyor. Ve haşri, zımnî ve perdeli haber verir. İnşâallâh bir zaman, Risâle-i Nûr’un şâkirdlerinden birisi veya birkaç tanesi, o dokuz makamı ve berâhîni te’lîf edecek ve Mukaddeme-i Haşriye’nin başındaki âyet-i a‘zamın dokuz fıkrasının hazinelerini, Risâle-i Nûr’da münteşir haşr-i cismânî berâhîniyle ve kalblerine gelen sünûhât ve ilhâmât ile açıp, Dokuzuncu Şuâ‘ı Onuncu Söz’den, daha kuvvetli bir tarzda tekmîl edecek.’’

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere 9. Şuâ’nın 9 Makamı, istikbalde gelecek Risale-i Nur şâkirdlerinden birisi veya birkaç tanesi (nurani bir heyet) tamamlayacaktır inşallah!


Yorum Yap

Yorumlar